Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Savour, s. r. o.
pri poskytovaní služieb prostredníctvom internetového portálu „napecto.sk“
 


Spoločnosť Savour, s. r. o. , IČO: 46 891 234, DIČ: 2023644425, so sídlom Dúbravčická č.3, 841 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 85477/B, číslo účtu: 3080132751/0200 – Všeobecná úverová banka, a.s., ktorá je prevádzkovateľom  internetového portálu „napecto.sk“, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky:  

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Objednávke/Zmluve alebo v inej osobitnej dohode uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:
a) Poskytovateľ - je spoločnosť Savour, s. r. o. , IČO: 46 891 234, DIČ: 2023644425, so sídlom Dúbravčická č.3, 841 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 85477/B;
b) Objednávateľ - je právnická  osoba alebo fyzická osoba, ktorá využíva služby Poskytovateľa;
c) Služby -  sú služby poskytované Poskytovateľom, a to hlavne v súvislosti s Prezentáciou Objednávateľa na Stránke, pričom rozsah ich poskytovania pre Objednávateľa závisí od dohôd v Objednávke/Zmluve;
d) Produkt Objednávateľa -  je výrobok/produkt Objednávateľa, či služba poskytovaná Objednávateľom, ktoré súvisia najmä s gastronómiou. Poskytovateľ ich Prezentáciu zabezpečuje na Stránke;
e) Prezentácia - je súhrn informácií o Produkte Objednávateľa a/alebo o Objednávateľovi zverejnených na Stránke. Môže byť poskytnutá aj vo forme PR článku a/alebo bannerovej reklamy.
f) Stránka -  je internetová stránka www.napecto.sk, na ktorej si Objednávateľ objednal Prezentáciu a/alebo reklamu ;
g)  Strany -  sú Objednávateľ a Poskytovateľ;
h) VOP - sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Poskytovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.
i) Cena za Službu -  je cena za uverejnenie Prezentácie na Stránke, pričom jej výška je stanovená v Cenníku.
j) Cenník - je aktuálny cenník Služieb poskytovaných Poskytovateľom. Je prístupný na Stránke.
k)  Objednávka/Zmluva - vrátane VOP a Cenníka v znení všetkých ich dodatkov a zmien, je dokument obsahujúci objednávku Služieb zadanú Objednávateľom a akceptovanú Poskytovateľom a zakladajúci záväzkový vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, na základe ktorého Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi Služby a Objednávateľ platí Poskytovateľovi cenu za Služby, pričom tento dokument môže mať aj elektronickú podobu;
l) Aktualizácia  - je zosúlaďovanie informácií a údajov o Objednávateľovi a/alebo Produkte. Vykoná ju Poskytovateľ na základe písomnej požiadavky a podkladov Objednávateľa, ktoré tento doručí Poskytovateľovi.

Vyššie uvedené pojmy sú vo VOP použité v príslušnom gramatickom tvare a v príslušnom (jednotnom alebo množnom) čísle, pričom ich význam v zmysle vyššie uvedených definícií zostáva zachovaný.


Článok II
Služby

1. Poskytovateľ poskytuje a zabezpečuje pre Objednávateľa Služby dohodnuté v Objednávke/Zmluve, jednotlivé Služby uvedené v Cenníku, prípadne inak dohodnuté.

2. Prezentácia Objednávateľa bude zaradená na Stránku spravidla do desať (10) pracovných dní od predloženia podkladov vo formáte požadovanom Poskytovateľom a uhradenia Ceny za Službu v zmysle Cenníka alebo dohodnutej inak. Ak Objednávateľ nebude povinný Cenu za Službu uhradiť, Prezentácia bude zverejnená do 10 pracovných dní od predloženia podkladov vo formáte požadovanom Poskytovateľom.

3. Ak bude mať Objednávateľ záujem o rozšírenie, resp. inú úpravu poskytovaných Služieb zo strany Poskytovateľa, môže tak urobiť prostredníctvom osobitnej objednávky formou e-mailu, alebo listom, pričom objednávka je pre Strany záväzná až po akceptácii objednávky Poskytovateľom, a to najmä tak, že začne Objednávateľovi poskytovať tieto nové služby, alebo ju akceptuje formou e-mailu či listom. Pre tieto účely budú platiť ceny podľa Cenníka zverejneného na Stránke v čase odoslania objednávky podľa predchádzajúcej vety a zároveň sa na tieto prípady budú primerane aplikovať aj tieto VOP (vrátane bodov 1., 2. a 3. tohto článku).

4. Ak Objednávateľ prejaví záujem o ďalšie platené služby uvedené v Cenníku, ako je medzi iným zabezpečenie tvorby bannerovej reklamy a/alebo webovej stránky, na podmienkach tvorby a cene sa dohodne s Poskytovateľom, ktorý na tento účel môže poveriť aj inú osobu. 

5. PR článkom sa rozumie text v maximálnej dĺžke 3000 znakov vrátane názvu vo veľkosti formátu A4. Môže obsahovať 2 obrázky vo formáte JPG a linky na iné stránky. Jeho pozícia na hlavnej stránke sa môže postupne znižovať.

6. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade objednania si uverejnenia bannerovej reklamy u Poskytovateľa je Poskytovateľ oprávnený túto bannerovú reklamu poskytnúť aj iným Objednávateľom. Objednávatelia sa tak budú na tejto bannerovej reklame v určitom časovom horizonte striedať.


Článok III
Ceny za Služby a platobné podmienky

1. Objednávateľ je povinný riadne a včas platiť Poskytovateľovi za Služby ceny uvedené a účtované podľa platného Cenníka, a to na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom Objednávateľovi.

2. Fakturovaná suma za Služby je splatná najneskôr do 10 dní odo dňa vystavenia faktúry Poskytovateľom, a to bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa uvedený vo faktúre. Objednávateľ zároveň udeľuje súhlas k tomu, aby mu Poskytovateľ zasielal faktúry aj v elektronickej podobe  na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke/Zmluve,  alebo na inú e-mailovú adresu, ktorú Objednávateľ oznámi Poskytovateľovi písomne listom počas trvania Objednávky/Zmluvy. Elektronická faktúra sa považuje za doručenú, pokiaľ ju Poskytovateľ odošle na e-mailovú adresu, podľa predchádzajúcej vety, v deň odoslania.

3. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Poskytovateľa písomne námietky voči vystaveným faktúram do 5 dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade opodstatnenosti námietky zo strany Objednávateľa sa prerušuje lehota splatnosti faktúry až do doby doručenia opravnej faktúry.

4. Ceny uvedené v Cenníku sú konečné ceny. Poskytovateľ nie je platcom DPH.  

5. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou fakturovanej sumy, Poskytovateľ má právo:
a) prerušiť poskytovanie Služieb, bez nároku na zľavy z ceny,
b) následne/alebo priamo ukončiť poskytovanie Služieb a/alebo odstúpiť od Objednávky/Zmluvy. 

6.V prípade omeškania Objednávateľa s uhradením Ceny alebo jej časti, môže byť Objednávateľ Poskytovateľom upozornený na svoje omeškanie, pričom Objednávateľ je povinný hradiť paušálne určené náklady spojené s upomienkou v nasledovnej výške:
- 1. upomienka: telefonicky/mailom/sms, bezplatne;
- 2. upomienka: listom, poplatok 10,- €
- 3. upomienka: listom od právnej kancelárie 33,- €.
Využívanie upomienok je právo Poskytovateľa, pričom tento nie je povinný zachovávať daný postup a môže si uplatniť svoje práva priamo na súde, alebo môže využiť len niektoré/ú z vyššie uvedených druhov upomienok.

7. V prípade omeškania Objednávateľa alebo Poskytovateľa s úhradou akejkoľvek sumy splatnej podľa Zmluvy má voči nemu druhá strana nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy.


Článok IV
Aktualizácia vykonávaná Objednávateľom

1. Ak Objednávateľ vykonáva Aktualizáciu Prezentácie platí, že:
a) Objednávateľ má právo na vykonanie aktualizácie Prezentácie jeden krát do týždňa.
b) Objednávateľ berie na vedomie, že aktualizované údaje musia byť odobrené Poskytovateľom a následne budú zverejnené na Stránke v lehote do 3 pracovných dní odo dňa aktualizácie Objednávateľom.
c) V prípade neschválenia bude Objednávateľ Poskytovateľom o tom upovedomený prostredníctvom mailovej adresy, ktorú uviedol Objednávateľ vo svojej Objednávke/Zmluve, resp. telefonicky/SMS.
d) Objednávateľ sa zaväzuje, že bude ochraňovať prístup na Stránku a preberá za jeho ochranu plnú zodpovednosť;
e) Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za obsah údajov uverejnených na Stránke vrátane odkazu na jeho internetovú stránku a zaväzuje sa zbaviť Poskytovateľa nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s nekalou súťažou a autorskými právami;
f) Objednávateľ sa zaväzuje nezverejňovať na Stránke podklady, údaje alebo informácie:
fa) ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce,  
fb) ktoré môžu zasahovať do práv tretích osôb,
fc) ktoré môžu poškodiť dobré meno alebo dobrú povesť Poskytovateľa alebo iných osôb,
fd) ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,  dobrými mravmi a etickými normami alebo ktoré ohrozujú verejný poriadok,
fe) u ktorých pri vynaložení náležitej starostlivosti je zrejmé, že svojou kvalitou a obsahom      nezodpovedajú záujmom Poskytovateľa, technickým požiadavkám Poskytovateľa, prípadne      účelu Stránky,
Pokiaľ Objednávateľ vyššie uvedené údaje alebo informácie na Stránke zverejní, Poskytovateľ je oprávnený ich zo Stránky odstrániť.
g) Objednávateľ nesmie konať tak, aby ohrozil funkčnosť Stránky alebo údaje na nej umiestnené;
h) Objednávateľ sa zaväzuje nezverejňovať na Stránke reklamu nad rámec dohodnutý v Zmluve bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. V prípade, že Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ mu bude fakturovať cenu podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa pre reklamu.


Článok V
Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za poskytované Služby cenu podľa platného Cenníka, ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ nedohodnú písomne inak.

2. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť Poskytovateľovi potrebné údaje a podklady najneskôr desať (10) pracovných dní pred dohodnutým zverejnením Prezentácie alebo niektorej jej časti na Stránke tak, aby Poskytovateľ mohol riadne a včas plniť svoje záväzky podľa Zmluvy.

3. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby boli Poskytovateľovi k dispozícii pracovníci, ktorí mu budú podávať potrebné informácie a vysvetlenia. V prípade potreby sa Poskytovateľ vopred dohodne na spolupráci s konkrétnymi zamestnancami Objednávateľa.

4. V prípade, že Poskytovateľ zistí, že údaje Objednávateľa na Stránke nezodpovedajú skutočnosti a Objednávateľ ani na základe výzvy Poskytovateľa neposkytne správne údaje, Poskytovateľ je oprávnený nesprávne údaje o Objednávateľovi ďalej nezverejňovať, alebo ich môže pozmeniť, pričom Objednávateľ nemá nárok na žiadne zľavy z ceny.

5. Objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči Poskytovateľovi proti pohľadávkam, ktoré má Poskytovateľ voči Objednávateľovi.

6 Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, aby Poskytovateľ kedykoľvek, keď to uzná za potrebné, vykonal Aktualizáciu Prezentácie za účelom zosúladenia údajov v nej so skutočnosťou a to aj v prípade, že Aktualizáciu Prezentácie má vykonávať Objednávateľ.

7. Objednávateľ udeľuje súhlas Poskytovateľovi so zasielaním reklamných e-mailov na mailovú adresu, ktorú uviedol pri svojej registrácii.


Článok VI
Práva a povinnosti Poskytovateľa

1. Poskytovateľ má najmä právo:
a) na zaplatenie ceny za poskytnuté Služby;
b) kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb voči Objednávateľovi, ak tento zneužíva Služby, alebo existuje podozrenie z ich zneužitia;
c) odmietnuť zverejniť údaje a informácie na Stránke, alebo okamžite prestať s uverejňovaním údajov a informácií na Stránke, ak ide najmä o:
ca) informácie, ktoré sú nepravdivé alebo zavádzajúce,
cb) informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno alebo dobrú  povesť Poskytovateľa alebo iných  osôb,
cc) ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,  dobrými mravmi a etickými normami alebo ktoré ohrozujú verejný poriadok,
cd) podklady a informácie, ktoré svojou kvalitou a obsahom nezodpovedajú záujmom Poskytovateľa, technickým požiadavkám Poskytovateľa, prípadne účelu Stránky;
d) na akúkoľvek redakčnú úpravu textových podkladov Objednávateľa, ako aj na úpravu grafických podkladov, pri zachovaní grafického výzoru obchodných značiek, lôg, a to najmä tak, aby bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi Poskytovateľa a štruktúrou Stránky;
e) rozhodnúť o rozsahu zverejnených údajov o Objednávateľovi a Produkte Objednávateľa;
f) konať na základe ústnych alebo písomných inštrukcií ktoréhokoľvek zamestnanca Objednávateľa alebo osoby, ktorá vystupuje ako zamestnanec či iná oprávnená osoba, pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak;
g) informovať Objednávateľa o Službách poskytovaných prostredníctvom Stránky formou listov, letákov, priamych e-mailov a inými podobnými formami písomného a telefonického styku;
h) započítať akékoľvek svoje pohľadávky, ktoré má voči Objednávateľovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné alebo ktoré sú premlčané proti akýmkoľvek pohľadávkam, ktoré má Objednávateľ voči Poskytovateľovi.

2. Poskytovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť Stránky, pokiaľ táto bude spôsobená výlučne skutočnosťami alebo subjektmi, ktoré a/alebo ktorých konanie či nekonanie nemôže ovplyvniť.

3. Poskytovateľ vykonáva Aktualizáciu raz ročne, ak nie je dohodnuté inak.

4. Ak z dôvodov na strane Objednávateľa, napr. nedodanie podkladov potrebných na zverejnenie Prezentácie riadne a včas, bude Poskytovateľovi čo i len čiastočne znemožnené poskytovať Objednávateľovi Služby v dohodnutom rozsahu a pokiaľ je Objednávka/Zmluva platná a účinná, právo Poskytovateľa na uhradenie ceny za dohodnuté Služby v zmysle Cenníka zostáva zachované.

5. Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vzhľad Stránky, ak to uzná za vhodné.

6. Poskytovateľ môže Objednávateľovi zasielať reklamné mailingy, s čím Objednávateľ súhlasí.


Článok VII
Reklamácie

1. Objednávateľ má nárok na zľavu, v prípade nefunkčnosti Stránky po dobu dlhšiu ako 10 hod./týždeň, pokiaľ bolo prerušenie spôsobené výlučne chybou Poskytovateľa, a to len v prípade ak o zľavu požiada do 7 dní od skončenia nefunkčnosti. Objednávateľ má nárok na pomernú % zľavu z mesačnej odmeny medzi časom, kedy Stránka nebola a bola funkčná, pokiaľ sa nedohodnú s Poskytovateľom inak.

2. Objednávateľ má nárok na opravu údajov zverejnených na Stránke, pokiaľ chyba v údajoch nastala chybou Poskytovateľa, a to do 2 pracovných dní od doručenia reklamácie.

3. Spôsobmi podľa bodu 1 a 2 tohto článku budú vyporiadané akékoľvek nároky na náhradu škody spojené s prípadmi uvedenými v predmetných bodoch.

4. Reklamácia a uplatnenie zľavy sa uskutočňuje písomne (e-mailom, faxom, listom).

5. Zľava z ceny sa poskytuje formou dobropisu alebo ponúknutia náhradných Služieb, podľa voľby Objednávateľa.


Článok VIII
Oznamovanie

1. Akákoľvek informácia, žiadosť, oznámenie alebo iná komunikácia, ktorá sa má odovzdať, alebo vykonať podľa Objednávky/Zmluvy smerom k Poskytovateľovi alebo Objednávateľovi bude mať písomnú formu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, pričom za písomnú formu sa považuje aj e-mail.

2. Pri zásielkach zasielaných poštou či inou doručovateľkou službou (napr. UPC, DHL a pod.) sú tieto adresované na adresu uvedenú V Objednávke/Zmluve alebo na adresu uvedenú ako sídlo podľa výpisu z Obchodného registra či obdobnej evidencie. Tieto zásielky sa považujú za doručené aj v prípade, ak si adresát zásielku odmietne prevziať, jej prevzatie zmarí, alebo ju pošta či iná doručovateľská služba vráti ako v úložnej lehote neprevzatú, alebo z dôvodu nenájdeného alebo neznámeho adresáta. V týchto prípadoch je zásielka doručená 3 dni po jej odoslaní, hoci sa o jej obsahu adresát nedozvie.  


Článok IX
Práva duševného vlastníctva a iné práva tretích osôb

1. Objednávateľ je povinný vyporiadať všetky práva tretích osôb k podkladom, ktoré poskytuje Poskytovateľovi za účelom plnenia tejto Objednávky/Zmluvy.
Objednávateľ zároveň zodpovedá za to, že podklady a údaje je možné použiť za účelom plnenia Služieb v rozsahu, v akom si ich Objednávateľ objednal a že je oprávnený dávať súhlas na použitie v rozsahu podľa bodu 2.

2. Objednávateľ poskytnutím podkladov, ktoré majú znaky autorského diela alebo iného nehmotného majetku, poskytuje Poskytovateľovi právo použiť ich za účelom poskytnutia Služieb, a to v rozsahu v akom to bude potrebné, pričom Poskytovateľ je oprávnený najmä: podklady zverejniť na Stránke, upraviť alebo spracovať ich do iných diel. Práva, ktoré Objednávateľ podľa predchádzajúcej vety poskytol, poskytuje, vzhľadom na to, že cieľom Služieb je jeho propagácia, bezodplatne.

3. V prípade, ak si akákoľvek tretia osoba uplatní voči Poskytovateľovi nejaké práva súvisiace s podkladmi, ktoré mu dodal Objednávateľ, Objednávateľ je povinný tieto práva tretej osoby vyporiadať a to najmä získať súhlas alebo inú licenciu od osoby, ktorá má dotknuté práva na použitie predmetných podkladov, vyporiadať finančné nároky tretej osoby a prípadne nahradiť akékoľvek nároky, náklady, ktoré musel Poskytovateľ v súvislosti s danou skutočnosťou vynaložiť, a to najmä náklady na právne služby, na súdne konania, na znalecké posudky, analýzy a nahradiť Poskytovateľovi akúkoľvek ďalšiu škodu, ktorá mu v súvislosti s tým vznikla. Poskytovateľ je, ihneď po uplatnení práv treťou osobou, oprávnený dotknutú časť Prezentácie zo Stránky odstrániť.


Článok X
Osobitné ustanovenia

1. Ak Poskytovateľ alebo Objednávateľ poruší povinnosť vyplývajúcu z Objednávky/Zmluvy, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, napríklad v dôsledku požiaru, potopy, vojny, vzbury, terorizmu, občianskych nepokojov.

2. Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za obsahovú stránku Prezentácie, najmä za správnosť, presnosť poskytnutých údajov a poskytnutie údajov na ich opravu v prípade výskytu chyby alebo nepresnosti.

3. Poskytovateľ nie je zodpovedný:
a) za informácie a údaje poskytnuté Objednávateľom najmä ich gramatickú správnosť a pravdivosť;
b) za to, že obsah údajov o Objednávateľovi alebo o Produkte  Objednávateľa bude bez vád a vhodný na účel zamýšľaný Objednávateľom;
c) za žiadne straty či škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku použitia a zverejnenia informácií poskytnutých alebo zverejnených Objednávateľom na Stránke;
d) za akékoľvek dôsledky oneskoreného zverejnenia údajov o Objednávateľovi alebo Produkte Objednávateľa, ak Objednávateľ nedodal všetky potrebné podklady včas alebo bolo toto oneskorenie spôsobené inými faktormi, ktoré nie sú na strane Poskytovateľa alebo za ktoré nezodpovedá.

4. Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich záväzkov alebo omeškanie s ich plnením, pokiaľ toto nastalo v dôsledku nesplnenia povinností zo strany externých poskytovateľov spojení (telefónnych, faxových, internetových) alebo v dôsledku nefunkčnosti energetických zariadení alebo servera, bez ohľadu na to, či sú takéto dôvody priame alebo nepriame.

5. Poskytovateľ alebo Objednávateľ je oprávnený z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu písomne vypovedať Objednávku/Zmluvu. Výpovedná lehota je mesačná a začína plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej strane.

6. Poskytovateľ alebo Objednávateľ má právo od Objednávky/Zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinnosti vyplývajúcej z týchto VOP a/alebo Cenníka druhou stranou. Objednávka/Zmluva sa ruší okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej strane, pokiaľ nie je uvedené inak.

7. V prípade výpovede Objednávky/Zmluvy zo strany Objednávateľa alebo Poskytovateľa a v prípade odstúpenia Objednávateľa v dôsledku porušenia Objednávky/Zmluvy Poskytovateľom, Poskytovateľ vráti Objednávateľovi pomernú časť ceny, ktorú Objednávateľ vopred uhradil za Služby do 15 pracovných dní odo dňa ukončenia Objednávky/Zmluvy, inak platí článok III, bod 7. VOP.

8. V prípade odstúpenia Poskytovateľa od Objednávky/Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, Objednávateľ nemá nárok na vrátenie už uhradenej ceny ani jej časti, a to aj v prípade, že Služby nebudú poskytované počas celého obdobia, za ktoré bola cena uhradená.

9. Výpoveď a odstúpenie je možné urobiť len listom zaslaným poštou alebo inou doručovateľskou službou.


Článok XI
Záverečné ustanovenia

1. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne, úplne alebo sčasti, upraviť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť VOP, ako aj Cenník (ďalej spoločne aj len „Zmena podmienok“), s čím Objednávateľ súhlasí.

2. Poskytovateľ zverejní informácie o Zmene podmienok na Stránke.

3. Poskytovateľ oznámi informáciu o zmene VOP a/alebo Cenníka uverejnením na Stránke najmenej 15 kalendárnych dní pred účinnosťou ich zmeny. Zmena VOP ako aj Cenníka nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa v nich určenom.

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Objednávky/Zmluvy do 30 dní odo dňa oznámenia nového Cenníka, inak platí že s ním v plnom rozsahu súhlasí.

5. Právne vzťahy vyplývajúce zo Objednávky/Zmluvy, ňou bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

6. Všetky práva a povinnosti Poskytovateľa a Objednávateľa vyplývajúce z Objednávky/Zmluvy, prechádzajú aj na ich právnych nástupcov. Poskytovateľ má právo previesť práva a povinnosti z Objednávky/Zmluvy na tretiu osobu, pričom toto právo má aj každá ďalšia osoba, na ktorú boli takto práva a povinnosti prevedené, ako aj jej právni nástupcovia, s čím Objednávateľ výslovne súhlasí. Prevod práv a povinností podľa predchádzajúcej vety bude voči Objednávateľovi účinný dňom doručenia oznámenia o prevode práv a povinností či už zo strany Poskytovateľa alebo osoby, na ktorú boli prevedené práva a povinnosti z Objednávky/Zmluvy.

7. Ak sa niektoré ustanovenie Objednávky/Zmluvy stane neplatné alebo neúčinné, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka ostatných ustanovení Objednávky/Zmluvy a toto neplatné alebo neúčinné ustanovenie Poskytovateľ nahradí ustanovením platným a účinným, so zachovaním rovnakého ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

8. V prípade, že by sa tieto VOP, Cenník, Objednávka/Zmluva dostali do vzájomného rozporu, platí toto poradie záväznosti:
a) Objednávka/Zmluva,
b) Cenník,
c) VOP.

9. Objednávateľ týmto dáva súhlas na prípadné spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

10. Poskytovateľ a Objednávateľ sa zaväzujú nepodávať údaje a informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám.

11. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2013.